Politica de Confidentialitate si Cookie

Politica de confidențialitate. Prelucrarea datelor cu caracter personal.

Actualizat: 20.05.2021

Site-ul www.asociatiapizzarilorprofesionisti.ro este proprietatea Asociația Pizzarilor Profesioniști din România, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, str. Izlazului, nr. 10, bl. B2, Sc. 3, et. 5, ap. 88 jud. Cluj, având CIF 40382473, denumită în acest Document Proprietarul Site-ului. Prin folosirea acestui site, sunteți de acord cu conținutul acestui document.

Prelucrăm datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu legislația națională privind protecția datelor personale (Legea 190/2018).

Prin această Politică de Confidențialitate dorim să vă informăm în mod transparent despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal atunci când interacționați cu noi prin intermediul paginii noastre web.

Pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale, actualizările și modificările periodice ale acestei Politici de Confidențialitate vor fi publicate pe această pagină.

 1. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Colectăm direct datele Dvs. cu caracter personal prin intermediul formularelor publicate pe site-ul nostru (formular de contact, formular donație directă prin plata cu cardul, formular înscriere cursuri și evenimente), și indirect prin datele de identificare ale tranzacțiilor care se regăsesc în evidențele noastre bancare urmare a donațiilor efectuate direct în contul Asociației, prin virament bancar, respectiv a plăților effectuate pentru participarea la cursurile și evenimentele organizate. Așadar, aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.

De exemplu, când ne trimiteți un mesaj prin intermediul formularului de contact, ne furnizați informații precum: nume și prenume, adresă de email, numărul de telefon. Când realizați o donație/ plătiți participarea la curs/eveniment, fie direct prin plata cu cardul sau prin virament bancar, ne furnizați informații precum: nume și prenume, cont bancar.

Mai putem colecta și prelucra ulterior anumite informații cu privire la comportamentul Dvs. în timpul vizitării site-ului nostru, pentru a vă personaliza experiența online. Conform Politicii noastre de utilizare a cookie-urilor, putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare.

De asemenea, prelucrăm date cu caracter personal și cu ocazia desfășurării obiectului de activitate al asociației:

 • Recrutarea și înscrierea de noi membrii;
 • Organizarea de seminarii/cursuri de instruire, tabere, conferințe, training-uri;
 • Organizarea de competiții naționale și internaționale;
 • Realizarea de publicații sau alte materiale promoționale în formă scrisă sau electronică;
 • Inițierea și menținerea de parteneriate cu persoane fizice și persoane juridice;
 • Realizarea de activități de orientare profesională a tinerilor, precum și promovarea performanței în domeniu;
 • Inițierea, promovarea și sprijinirea a oricăror alte activități cu caracter educativ și cultural care contribuie la realizarea scopului asociației.

Cu ocazia obiectului nostru de activitate prelucrăm date precum: nume și prenume, cod numeric personal, adresă de e-mail, nr. de telefon, adresă de corespondență.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal.

 1. Scopul prelucrării datelor

Utilizăm datele Dvs. cu caracter personal astfel:

 1. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare online pe site-ul nostru., putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu activitatea Dvs. pe site. Ne bazăm pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având totodată grijă să vă respectăm drepturile și libertățile fundamentale.

 1. Pentru a vă informa cu privire la activitatea noastră

Pentru a vă informa cu privire la activitatea noastră, la evenimentele, cursurile și competițiile, promoțiile organizate vă putem trimite email-uri cu informații generale și tematice, invitații la evenimente/cursuri, precum și cercetări de piață sau sondaje de opinie și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul nostru. În acest scop, vom utiliza datele de contact puse la dispoziție de Dvs., respectiv numele și prenumele Dvs., adresa de e-mail, nr. de telefon.

Vom utiliza datele Dvs. în acest scop numai ulterior obținerii consimțământului Dvs. expres pentru acest tip de prelucrare. Vă puteți retrage oricând consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor Dvs. în vederea transmiterii de informări cu privire la activitatea noastră prin folosirea link-ului de dezabonare afișat la sfârșitul mesajelor email primite de la noi sau prin contact direct (poștă, telefon sau email).

Ne asigurăm de fiecare dată că aceste prelucrări se efectuează în acord cu drepturile și libertățile Dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu vă afectează.

 1. Pentru a ne desfășura activitatea

Putem prelucra datele dvs. în desfășurarea activității noastre, pentru organizarea de evenimente, organizarea de cursuri, seminare și training-uri, pentru organizarea de competiții precum și alte activități care se regăsesc în obiectul nostru de activitate, astfel cum acestea au fost enumerate în capitolul anterior.

Vom utiliza datele Dvs. în acest scop numai ulterior obținerii consimțământului Dvs. expres pentru acest tip de prelucrare. Vă puteți retrage oricând consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor Dvs. în acest scop prin contact direct (poștă, telefon sau email).

 1. Pentru executarea contractelor încheiate între Asociație și Dvs.

Prelucrăm datele Dvs.  în cazul în care ați încheiat un contract/adeziune cu Asociația noastră. În această situație, prelucrarea datelor Dvs. este necesară pentru încheierea și executarea contractului dintre părți. Datele prelucrate în acest mod vor fi păstrate pentru o perioadă de 3 ani de la momentul la care contractul a încetat, în orice mod, să producă efecte, fiind șterse automat din evidențele noastre după împlinirea acestui termen.

De asemenea, prelucrăm datele Dvs. în cazul în care realizați o donație către Asociație, în oricare din următoarele modalități: prin virament bancar în contul Asociației, prin plata cu cardul, prin înregistrarea în sistemul de donații recurente. În această situație, prelucrarea datelor Dvs. este necesară pentru încheierea și executarea contractului de donație dintre părți. Datele prelucrate în acest mod vor fi păstrate pentru o perioadă de 3 ani de la momentul la care contractul a încetat, în orice mod, să producă efecte, fiind șterse automat din evidențele noastre după împlinirea acestui termen.

În cazul în care optați să ne sprijiniți prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe profit, nu prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal, suma donată fiind virată în contul Asociației de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice la care ați depus formularul/declarația unică, fără a ne fi furnizate informații legate de contribuabilii care au optat să redirecționeze această sumă către Asociație.

 1. Pentru apărarea intereselor noastre legitime

În anumite situații, vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea desfășurată. Dintre acestea enumerăm:

 • Diverse măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor săi împotriva atacurilor cibernetice.
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente.
 • Măsuri de gestionare a diverse alte riscuri.
 • În anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în această privință.
 1. Temeiurile prelucrării datelor

Temeiurile juridice ale prelucrării (legalitatea prelucrării) au în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și actele normative privind prelucrarea datelor cu caracter personal adoptate la nivelul României.

Prelucrarea se întemeiază pe cel puţin una dintre următoarele condiţii de legalitate:

 • prelucrarea poate fi necesară în vederea încheierii unui raport juridic/contract și/sau pentru executarea acestuia;
 • prelucrarea poate fi necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine Asociației (de ex. cele referitoare la gestionarea documentelor justificative din punct de vedere fiscal);
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Asociație;
 • prelucrarea se poate baza pe consimțământul dumneavoastră, în ipotezele expres prevăzute de Regulament în acest sens.
 1. Cât timp păstrăm datele Dvs. cu caracter personal

Păstrăm datele personale prelucrate de noi doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementărilor aplicabile), cum ar fi:

 • Pe durata derulării contractului/raportului juridic pentru datele cu caracter personal necesare în executarea acestuia, inclusiv date cu caracter personal cu care Asociația poate intra în contact în desfășurarea raportului juridic, precum și după încetarea raportului juridic în situația în care există prevederi care supraviețuiesc încetării (precum obligația de a păstra documentații în legătura cu proiectele implementate din fonduri publice și/sau europene pentru o anumită perioada indicată de achizitor/beneficiar în cest sens, etc.).
 • Până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește cazurile în care Asociația ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea sa apară între părți.
 • Pe durata prevăzută de lege in situațiile în care există acte normative aplicabile în acest sens (de exemplu, în cazul registrelor de contabilitate obligatorii și a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară, etc)
 • Pe durata gestionării relației cu potențialii donatori, beneficiarii serviciilor noastre, parteneri ai Asociației și reprezentanții lor, respectiv până la exercitarea dreptului de renunțare, pentru transmiterea de comunicări conținând informații privind serviciile noastre, invitații la evenimente precum dezbateri, conferințe, prezentări, cursuri, etc;
 • Pana la retragerea consimțământului pentru prelucrările de date personale întemeiate exclusiv pe consimțământ.
 • Pe perioada de arhivare în interes public menționată de lege sau în politicile aplicabile ale Asociației, după caz, pentru datele conținute în documentele pentru care legea sau Asociația au prevăzut arhivarea.

În orice alte ipoteze ori în absența unor cerințe legale, reglementare sau contractuale specifice, perioada noastră de referință pentru păstrarea datelor personale este de 5 ani de la data încetării relațiilor/ultimul contact dintre Asociație și Dvs.

Prin excepție de la prevederile anterioare, orice date pot fi păstrate de Asociație, dacă este cazul, până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește situațiile în care Asociația ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea sa apară între părți (de exemplu, în contextul posibilei angajări a răspunderii juridice a Asociației ori a persoanei vizate).

În orice situație, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația aplicabilă, ștergem datele Dvs. la momentul la care ne solicitați acest lucru. Situațiile de excepție aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul răspunsului înaintat acestuia de asociația noastră în legătură cu solicitarea de ștergere a datelor.

 1. Cui transmitem datele Dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale Dvs. către diverse categorii de furnizori de servicii (curierat, servicii de plată/bancare, marketing, cercetare de piață) sau alte societăți cu care putem dezvolta parteneriate privind desfășurarea activității noastre.

Putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice, în cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim.

Ne asigurăm că accesul la datele Dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

5.1. În ce țări transferăm datele Dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale Dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Luăm toate măsurile pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile de date vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții. Pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele Dvs., ne puteți contacta oricând.

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele Dvs. cu caracter personal, nu ne asumăm responsabilitatea pentru vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru. Transmiterea informaţiilor prin Internet nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terţe părţi neautorizate.

 1. Care sunt drepturile Dvs.

Regulamentul general privind protecția datelor prevede următoarele:

 • Puteți solicita acces la datele Dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal.
 • Aveți dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției, precum și dreptul de a solicita ștergerea datelor Dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor Dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact publicate pe pagina de contact. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maxim 30 de zile, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maxim 60 de zile.

Acces

Ne puteți solicita să confirmăm dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și să vă punem la dispoziție o copie a acestora și să vă prezentăm datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele Dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificare

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele Dvs. cu caracter personal inexacte sau incomplete. Este posibil să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;
 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza exclusiv pe consimțământul Dvs.);
 • acestea au fost prelucrate ilegal;
 • dați curs unui drept legal de a vă opune;
 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu suntem obligați să ne conformăm solicitării Dvs. de ștergere a datelor cu caracter personal în orice împrejurare. Cele mai probabile situații în care v-am putea refuza solicitarea sunt:

 • pentru respectarea unei obligații legale;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal doar în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată (v. secțiunea Rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora;
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță;
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse;
 • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele Dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare dacă avem consimțământul Dvs., sau pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță sau pentru a proteja drepturile Asociației sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie portat direct către un alt operator de date, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul Dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs. și să se facă prin mijloace automate.

Opoziția

Vă puteți opune prelucrării datelor Dvs. în orice moment dacă considerați că drepturile și libertățile Dvs. fundamentale prevalează față de interesul nostru comercial legitim.

Decizii automate

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată atunci când decizia respectivă:

 • produce efecte juridice cu privire la Dvs.;
 • vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 • ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu Dvs.;
 • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile Dvs.;
 • se bazează pe consimțământul Dvs. explicit.

Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu privire la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal, dar vă recomandăm să ne contactați în prealabil și vă asigurăm că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

 1. Contact

Suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs. Dacă aveți întrebări privind conținutul acestui document sau doriți să vă exercitați drepturile, nu ezitați să ne contactați pe email, la adresa [email protected].